آغاز زراعت چوب در مزرعه کرانه


اولین مرحله برداشت از طرح زراعت چوب مزرعه مجموعه keshavarzi.ir با حضور معاون اجرایی مجموعه و همچنین مدیریت مزرعه آغاز گردید. در این مرحله، ۴۰ الی ۵۰ تن از درختانی که به قطر مناسب رسیده اند برداشت شدند.

لازم به ذکر است که این طرح با حدود ۷۰۰۰۰ اصله نهال از سال ۱۳۹۷برای اولین بار توسط مجموعه ما در شهرستان پلدشت شروع شد.