راه اندازی و تجهیز 1020 هکتار از اراضی پلدشت برای اولین بار آذربایجان غربی - شهرستان پلدشت - مزرعـه کرانـه
کشت محصول استراتژیک گنـدم در ارقام مختلف سازگار با منطقه آذربایجان غربی - شهرستان پلدشت - مزرعـه کرانـه
تولید بذر گواهی شده سیب زمینی برای اولین بار در استان آذربایجان غربی و تبدیل شدن شهرستان پلدشت به قطب تولید بذر سیب زمینی گواهی شده در کشور با تولید سالانه حدود 1000 تن بذر گواهی شده سیب زمینی در منطقه آذربایجان غربی - شهرستان پلدشت - مزرعـه کرانـه
توسعه ی محصول استراتژیک کلـزا برای اولین بار در پلدشت آذربایجان غربی - شهرستان پلدشت - مزرعـه کرانـه
کشت چغندر علوفه ای با میانگین عملکرد 100 تن در هکتار در راستای تأمین خوراک دام مورد نیاز کشور با رویکرد توسعه کشت در اقصی نقاط کشور آذربایجان غربی - شهرستان پلدشت - مزرعـه کرانـه
ایجاد واحد گوسفندِ ماکویی با ظرفیت 5000 رأس با هدف چند قلوزایی و تولید دام چند قلوزا و خالص سازی نژاد ماکویی در شهرستان پلدشت آذربایجان غربی - شهرستان پلدشت - مزرعـه کرانـه

تولید محصول استراتژیک

500
گندم / تن
100
یونجه / تن
300
کلزا / تن
500
سیب زمینی / تن
500
چغندرقند / تن

محصولات

ماهی سی باس

ذرت

کلزا

گندم

چغندرقند

بذر سیب زمینی ( گواهی شده )

مقالات

فهرست