تولید محصول استراتزیک

1000
گنـدم / تن
100
یونجه / تن
300
کلزا / تن
500
سیب زمینی / تن
500
چغندرقند / تن

محصولات

ماهی سی باس

ذرت

کلزا

گندم

چغندرقند

سیب زمینی

آخرین مقالات

فهرست