تحقق فاز دوم اجرای طرح انتقال ژن چند قلوزایی fecb به گوسفند ماکویی

به گزارش روابط عمومی کرانه نیلگون افق ، طرح انتقال ژن چند قلوزایی fecb به گوسفند ماکویی و زایمان اولین شیشک F1 حاصل از انتقال اسپرم نژاد افشاربرولا به میش های نژاد ماکویی به منظور الحاق ژن چند قلوزایی به گوسفند نژاد ماکویی، در دامداری شرکت اجرایی شد.

مومنی به نقل از کارشناسان امور دامی کرانه نیلگون افق: در این مرحله شیشک به طور طبیعی زایمان دوقلو داشته و بره های حاصل از آن که نسل R1 نامیده می شوند که دارای ۷۵ درصد خون ماکویی و ۲۵ درصد خون افشاربرولا بوده  و به احتمال ۵۰ درصد دارای ژن چند قلوزایی می باشند. وجود ژن چند قلو زایی Fecb در این بره ها قابل رصد می باشد. طرح الحاق ژن چند قلو زایی به گوسفند نژاد ماکویی توسط شرکت کرانه نیلگون افق تا نسل R3 انجام خواهد شد که قوچ و میش تولیدی در این نسل با ۹۴ درصد خواص نژاد ماکویی دارای ژن چند قلوزایی خواهد بود.