ایجاد مزرعه الگویی کشت پیاز در بردسیر کرمان

این مزرعه در بهمن ماه ۱۴۰۲ توسط مسئول استان ها در استان کرمان، شهرستان بردسیر انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به مشارکت مردم و نیاز کشت الگویی منطقه تصمیماتی مبنی بر کشت این محصول اتخاذ شد.

این مزرعه در جهت ترویج الگوی بهره‌ور که یکی از رسالت‌های شرکت کرانه نیلگون افق است، ایجاد شده است.