بازدید کارشناس گروه علوم دامی مرکز اصلاح نژاد کشور و مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی از دامداری شرکت کرانه نیلگون افق


واحد دامداری مذکور به منظور تولید و تکثیر گوسفند ماکویی احداث گردیده و در سال ۱۳۹۸ با خرید ۴۱۰ راس میش و ۱۶ راس قوچ دارای فنوتیپ ماکویی از گله های داخل منطقه در زمینی به مساحت ۲هکتار فعالیت خود را شروع کرده تا اینکه با همکاری با یک شرکت دانش بنیان اصلاح نژادی در زنجان بعد از موفقیت در اجرای طرح مطالعاتی الحاق ژن(صفت دوقلوزایی، شیرواری و افزایش وزن) از گوسفند افشاری به گوسفند ماکویی، طرح فوق درسال ۱۴۰۰ در این دامداری عملی و وارد فاز اجرایی شده است.این طرح با هدف انتقال ژن دو قلوزایی طی چندین نسل به گوسفند ماکویی با ۳۰۰ راس میش ماکویی با اسپرم منجمد از قوچ افشار بصورت لاپاراسکوپی به میش ماکویی شروع شده و با به ثمررسیدن بره های نر و ماده حاصل از تولد قوچ افشار و میش ماکویی که اکنون نسل اول یا همان f1 می باشند. تمامی مراحل کار بصورت روزانه ثبت مشخصات می شود. نسل اول یا همان f1 که پایه های مادری آنها ماکویی می باشد فقط ۲۵ درصد خون ماکویی را دارا می باشند و بره های تولیدی به رنگ قهوه ای و سیاه می باشند، اما در نسل دوم یا R2 بره های تولیدی ۵۰ درصد خون ماکویی را دارا بوده و به رنگ سفید یا همان فنوتیپ ماکویی را خواهند داشت که در نسل های ۴و ۵ یک میش کاملا دارای فنوتیپ ماکویی اما حاوی ژن چند قلوزایی را خواهیم داشت.