بازدید مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از واحد گوسفند داشتی در شهرستان پلدشت

بازدید مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از واحد گوسفند داشتی شرکت کرانه نیلگون افق واقع در شهرستان پلدشت
واحد دامداری شرکت کرانه نیلگون افق به منظور تولید و تکثیر گوسفند ماکویی احداث گردیده و در سال ۱۳۹۸ با خرید ۴۱۰ رأس میش و ۱۶ رأس قوچ دارای فنوتیپ ماکویی از گله های داخل منطقه در زمینی به مساحت ۲ هکتار فعالیت خود را شروع کرد و با همکاری مرکز اصلاح نژاد شهرستان زنجان بعد از موفقیت در انجام طرح مطالعاتی الحاق ژن (صفت دوقلوزایی) از گوسفند افشاری به گوسفند ماکویی، طرح فوق درسال ۱۴۰۰ در این دامداری عملی و وارد فاز اجرایی گردید.
این طرح با هدف انتقال ژن دو قلوزایی طی چندین نسل به گوسفند ماکویی با ۳۰۰ رأس میش ماکویی با اسپرم منجمد از قوچ افشار بصورت لاپاراسکوپی به میش ماکویی شروع گردیده و با به ثمر رسیدن بره های حاصل از تولد قوچ افشار و میش ماکویی که اکنون نسل اول یا همان  F1 هستند.
هدف اصلی حفظ بانک ژنی گوسفند ماکویی با اضافه نمودن صفت چندقلوزایی ، شیرواری و افزایش وزن است.