اولین زایش میش‌های طرح الحاق ژن

اولین زایش میشهای طرح الحاق ژن دامداری کرانه دوقلو به دنیا آمد. امید است که این آغاز کار با سرانجامی نیک ادامه یابد و در آینده ای نه چندان دور شرکت کرانه نیلگون افق به عنوان برترین اصلاح کننده دام و اصیل ترین گوسفند نژاد ماکویی را داشته باشد.

 

فهرست