تزریق واکسن قانقاریا به دام

تمامی دامها عاری از بیماری نیستند یکی از روشهای تجویز دارو و بهبود بیماری تزریق واکسن و داروست. تزریقات دام یکی از اصول پایه گذار هنگام پرواربندی است زیرا واکسیناسیون به موقع دام باعث جلوگیری از ابتلا دام به بیماری میشود و با تزریق واکسن و دارو امکان بهبود بیماری گوسفند و گاو و بز وجود دارد. تزریق باید با دقت انجام شود تا باعث آسیب به دام نشود و حتما با توجه به نوع دارو نوع تزریق صورت گیرد
تزریق واکسن و دارو دام به سه روش تزریق عضلانی، تزریق داخل رگ، تزریق زیرپوستی صورت میگیرد. به هنگام تزریق دام حتماً باید اصول ایمنی دام و کسی که مسئول تزریقات است رعایت شود تا مشکلی پیش نیاید. به هنگام تزریق حتماً به انتخاب سر سوزن مناسب و توصیه های نوشته شده روی دارو توجه کنید.

واکسن قانقاریای عفونی به منظور ایجاد ایمنی فعال علیه بیماری قانقاریای عفونی کبد در گوسفند و… استفاده می‌شود. کل برنامه اجرایی بهداشتی تا پایان سال:
واکسن آنتروتوکسمی ۹۸.۰۹.۱۶انجام شد.
واکسن قانقاریا ۹۸.۱۱.۱۶انجام شد.
داروی ضدانگلی کلوزانتل ۹۸.۱۱.۱۹انجام شد.
داروی ضد انگلی آلبندازول ۹۸.۱۱.۲۵ مانده
واکسن آنتروتوکسمی ۹۸.۱۱.۲۶مانده
داروی ضدانگلی لوامیزول ۹۸.۱۲.۰۱مانده

فهرست