امضاء تفاهم نامه

تفاهم نامه همکاری فی مابین با پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری برای احداث کلکسیون ژنوتیپ های برتر بادام منعقد گردید. با اجرای این تفاهم نامه که عملیات اجرایی آن شروع شده تعداد 50 ژنوتیپ برتر بادام که حاصل بیش از 15 سال تحقیق و بررسی می باشند روی پایه های مختلف ( جی اف ) ، ( جی اِن ) و ( بذری ) ، پیوند و جهت بررسیهای تکمیلی به مزرعه کرانه واقع در پلدشت آذربایجان غربی منتقل خواهند شد. از ارقام برتر شناسایی شده جهت احداث باغ مادری و تکثیر و تولید نهال اصلاح شده استفاده خواهد شد.

فهرست