◄امضاء تفاهم‌نامه جهت احداث‌کلکسیون ژنوتیپ‌های‌برتر بادام

امضاء تفاهم نامه همکاری جهت احداث کلکسیون ژنوتیپ های برتر بادام

تفاهم‌نامه همکاری فیمابین با پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری برای احداث کلکسیون ژنوتیپ‌های برتر بادام منعقد گردید. با اجرای این تفاهم‌نامه که عملیات اجرایی آن شروع شده تعداد ۵۰ ژنوتیپ برتر بادام که حاصل بیش از ۱۵ سال تحقیق و بررسی می‌باشند روی پایه‌های مختلف ( جی اف ) ، ( جی اِن ) و ( بذری ) ، پیوند و جهت بررسی‌های تکمیلی به مزرعه کرانه واقع در پلدشت آذربایجان غربی منتقل خواهند شد. از ارقام برتر شناسایی‌شده جهت احداث باغ مادری و تکثیر و تولید نهال اصلاح شده استفاده خواهد شد.