تولید پایه های کشت بافتی

تولید پایه های گیلاس گزیلا و گلابی پیرودوارف ،  با هدف  توسعه تولید گیاهان پاکوتاه، پر محصول و اقتصادی در باغداری مدرن

null

تولید پایه های کشت بافتی

تولید پایه های گیلاس گزیلا و گلابی پیرودوارف ، با هدف توسعه تولید گیاهان پاکوتاه، پر محصول و اقتصادی در باغداری مدرن

فهرست