هرس درختان مثمر و غیر مثمر

هرس درختان مثمر و غیر مثمر در مقیاس 73000 اصله نهالهای یکساله تا 3 ساله انجام شد.

فهرست