مبارزه با موش در مزرعه

عملیات مبارزه با موش در سطح 300 هکتار بصورت لکه ای (به روش ارگانیک).

فهرست