عملیات جلوگیری از خسارت جوندگان

عملیات استفاده از رنگ محافظ تنه درختان باغ، جهت جلوگیری از خسارت جوندگان (موش و خرگوش)

فهرست